Bijeenkomsten regionale aanpak energietransitie

Diverse data
Verschillende tijdstippen

Over Bijeenkomsten regionale aanpak energietransitie

Op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau werkt iedereen hard aan de energietransitie. De ambities hierbij zijn groot. Maar hoe zetten we deze ambities om in concrete resultaten? Dat is de centrale vraag tijdens de bijeenkomsten van IPO, VNG en de Unie van Waterschappen over de regionale aanpak van de energietransitie.

Hoe gaan de decentrale overheden de energietransitie in de praktijk waarmaken. En met wie? Wat moet het gaan opleveren? En welke rol spelen bestuurders – zoals wethouders, raadsleden, waterschapsbestuurders, heemraden, gedeputeerden en Statenleden – hierbij? Dat gaan de deelnemers aan de bijeenkomsten samen uitzoeken.

Ronde 1: ambtelijk
In april en mei vinden de eerste bijeenkomsten plaats voor programmamanagers, projectleiders en medewerkers bij de decentrale overheden die zich actief bezighouden met de onderwerpen energie, duurzaamheid, ruimte, de samenleving en economie.

– Provincie Friesland: maandag 11 juni, 13:00 – 17:00 | Provinciehuis in Leeuwarden

De bijeenkomsten in de overige provincies hebben al plaatsgevonden.

Ronde 2: bestuurlijk
Vóór de zomer staan er bestuurlijke bijeenkomsten gepland voor wethouders, raadsleden, waterschapsbestuurders, heemraden, gedeputeerden en Statenleden. De ambtelijke bijeenkomsten dienen ter voorbereiding van de bestuurlijke bijeenkomsten. De data en locaties van de bestuurlijke bijeenkomsten worden binnenkort bekendgemaakt op deze pagina.

Voor iedere bijeenkomst wordt een programma op maat gemaakt. Na aanmelding ontvangt u per mail meer informatie over de bijeenkomst van uw keuze.

Programma

Voor iedere bijeenkomst wordt een programma op maat gemaakt. Na aanmelding ontvangt u per mail meer informatie over de bijeenkomst van uw keuze.

Contact

Contactpersoon : Corrie de Jongh
Email : cdjongh@ipo.nl
Telefoon :

Locatie: Verschillende locaties
Datum: 24 april 2018
Aanvang: Verschilt per bijeenkomst
Einde: Verschilt per bijeenkomst

Inschrijven  

Inschrijven voor Bijeenkomsten regionale aanpak energietransitie

Terug naar informatie  

Samenwerking netbeheerders en waterbeheerders

Woensdag 23 mei
9:30 - 12:45

Over Samenwerking netbeheerders en waterbeheerders

Op woensdagochtend 23 mei vindt bij waterschap Rivierenland de landelijke bijeenkomst ‘Samenwerking netbeheerders – waterbeheerders’ plaats.

We gaan op deze dag met elkaar in gesprek over de versnelling van onze gedeelde ambitie voor een duurzaam Nederland en verkennen de kansen voor verdergaande samenwerking aan energieprojecten. Denk hierbij aan thermische energie uit oppervlaktewater en de aansluiting van nieuwe zonneparken op het net.

Voor wie?
Deze dag is bedoeld voor medewerkers van de waterschappen, Rijkswaterstaat en netbeheerders die werken aan de energietransitie. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en Netbeheer Nederland.

Versnelling energieambities
Netbeheerders en waterbeheerders willen samen bijdragen aan een versnelling van de energietransitie. Hoe maken we de hoge ambities in de praktijk waar? Hoe weten we elkaar te vinden en waar leggen we onze gezamenlijke prioriteit? En hoe positioneren we ons in het licht van een nieuwe klimaat- en energieakkoord?

Gezamenlijke projecten
Tijdens de bijeenkomst zien we aan de hand van enkele inspirerende voorbeelden hoe de samenwerking al van de grond komt. Daarnaast verkennen we samen thema’s en gebieden waar we elkaar meer kunnen vinden en gezamenlijke projecten kunnen vormgeven. Wij willen elkaar inspireren en maken we er graag, samen met jou, een speciale dag van.

Interactieve sessies

1. Koukleumen of warmdraaien: thermische energie uit water
In deze sessie gaan we in op de kansen voor thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) en afvalwater (TEA).

2. Duurzame energie (opwekking en opslag)
In deze sessie wordt verkend hoe duurzame energie uit zon, wind en water nog beter kan aansluiten op het elektriciteits- en gasnetwerk.

3. Beheer en onderhoud infrastructuur
In deze sessie kijken we naar de mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van beheer en onderhoud.

4. Kansen voor biogas en waterstof
In deze sessie kijken we naar de mogelijkheden voor samenwerking rond opwekking, transport en (tijdelijke) opslag van biogas en waterstof.

 Het doel van deze sessies is kennismaking, verkennen van de samenwerking en concretiseren van kansen.

Programma

9:30 Inloop
10:00 Opening door dagvoorzitter Roelof Bleker
10:10 De energietransitie in de praktijk – plenaire presentatie
10:30 Interactieve sessies
12:15 Terugkoppeling interactieve sessies
12:30 Vervolgstappen
12:45 Lunch

Contact

Contactpersoon : Alexandra Toor
Email : atoor@uvw.nl
Telefoon : 070 351 97 12

Locatie: Waterschap Rivierenland
Datum: 23 mei 2018
Aanvang: 9:30
Einde: 12:45

Inschrijven  

Inschrijven voor Samenwerking netbeheerders en waterbeheerders

Terug naar informatie  

Themabijeenkomst ‘Realisatie klimaat- en energiedoelen in aanbestedingsrechtelijk perspectief’

30 mei 2018
12:00-16:00

Over Themabijeenkomst ‘Realisatie klimaat- en energiedoelen in aanbestedingsrechtelijk perspectief’

De waterschappen hebben ambitieuze klimaat- en energiedoelstellingen. Inkopers staan mede voor de opgave om die doelstellingen te realiseren. Daarbij lopen ze nogal eens tegen het wettelijk kader van het aanbestedingsrecht en staatssteun aan. Bijvoorbeeld als het gaat om participatie in windmolenparken van derden, of privaat-publieke bouw en gebruik van zonneweideparken en het opwekken van energie en terugwinnen van grondstoffen uit onze rwzi’s. Hoe kunnen we de ambities rechtmatig gerealiseerd worden?

Tijdens deze themabijeenkomst worden actuele onderwerpen en casussen uit de praktijk behandeld. Deelnemers worden gevraagd om hun probleem /uitdaging /opgave te delen. Je kunt je casus mailen naar inkoopcommunity@uvw.nl.

De bijeenkomst is bedoeld voor inkopers, energiemanagers, projectmanagers, juristen, en andere waterschappers die in hun werk te maken hebben met dit onderwerp. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wacht niet te lang met aanmelden!

Programma

De organisatoren vragen de deelnemers om alvast na te denken over casussen of dilemma’s die zij willen inbrengen voor deze middag. Het is de bedoeling om tijdens de bijeenkomst op actuele vraagstukken in te gaan.

Contact

Contactpersoon : Alexandra Toor
Email : atoor@uvw.nl
Telefoon : 070 - 351 97 51

Locatie: Van Doorne advocatenkantoor
Datum: 30 mei 2018
Aanvang: 12:00
Einde: 16:00

Inschrijven  

Inschrijven voor Themabijeenkomst ‘Realisatie klimaat- en energiedoelen in aanbestedingsrechtelijk perspectief’

Terug naar informatie  

TEO-festival: thermische energie uit oppervlaktewater

6 juni 2018
12:30-16:00

Over TEO-festival: thermische energie uit oppervlaktewater

De Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer nodigen u graag uit voor het TEO-festival: ‘Warm lopen voor thermische energie uit oppervlaktewater’.  

Het TEO-festival is een interactieve bijeenkomst rondom de praktijk en casuïstiek op het gebied van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), met inbreng van diverse deskundigen, bestuurders en medewerkers van gemeenten en waterschappen die de mogelijkheden van TEO hebben verkend.

Deze dag is bedoeld voor beleidsmedewerkers en projectleiders van gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en maatschappelijke organisaties die in hun dagelijkse praktijk bezig zijn met de energietransitie in de gebouwde omgeving.

We staan voor een grote uitdaging als het gaat om de energietransitie. Het Rijk en de decentrale overheden streven gezamenlijk de doelstelling na om te komen tot 49 % CO2-reductie in 2030. Dit gaat alleen lukken als alle mogelijkheden worden benut en alle partijen een bijdrage leveren.

Waterbeheerders willen een zichtbare bijdrage leveren aan de verduurzaming van de leefomgeving en hebben hierin hoge ambities gesteld. De waterbeheerders en gemeenten hebben elkaar nodig om deze ambities waar te maken. Naast energie uit zon en wind is water ook een bron van energie. Vooral de potentie van thermische energie uit oppervlaktewater is groot. Ook afvalwater is een bron van thermische energie.

Landelijk onderzoek laat zien dat met thermische energie uit oppervlaktewater in een significant deel van de warmte- en koudevraag in Nederland kan worden voorzien. En dat op een duurzame manier! Recent onderzoek toont aan dat TEO ook technisch, financieel en maatschappelijk haalbaar is. De gemeentelijke warmteplannen bieden kansen om deze thermische energie uit oppervlaktewater een plek te geven.

De belangrijkste lessen tot nu toe worden gepresenteerd en tijdens talkshops en een innovatiemarkt worden kansen verkend voor realisatie van TEO in de praktijk, waar we meer lokaal gaan samenwerken.

Kies een talkshop

Om 13:30 start het TEO-festival met een aantal talkshops. Geef in het inschrijfformulier uw twee voorkeuren op. U kunt kiezen uit de volgende sessies:

  1. Alle lof voor TEO, geef water een volwaardige plek binnen gemeentelijke warmteplannen;
  2. Aardgasloze wijken: kansen voor TEO in warmtenetten;
  3. Kansen en belemmeringen voor TEO-proeftuinen;
  4. De governance van TEO-projecten;
  5. Versnellen van TEO-projecten binnen gemeenten en waterbeheerders.

We zien u graag op 6 juni!

Programma

12:30 Inloop en TEO innovatiemarkt

13:00 Welkom door Lot van Hooijdonk (wethouder gemeente Utrecht) en Constantijn Jansen op de Haar (Hoogheemraad hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)

13:10 Lessen uit de praktijk, door Barry Scholten, IF technology

13:30 Start TEO-festival: talkshops en innovatiemarkt

15:30 TEO verder brengen
Interactieve paneldiscussie met Constantijn Jansen op de Haar, Lot van Hooijdonk, Peter Struik (Rijkswaterstaat) en Joost Buntsma (STOWA).

16:00 Netwerkborrel

Contact

Contactpersoon : Alexandra Toor
Email : atoor@uvw.nl
Telefoon : 070 - 351 97 12

Locatie: Villa Jongerius
Datum: 06 juni 2018
Aanvang: 12:30
Einde: 16:00

Inschrijven  

Inschrijven voor TEO-festival: thermische energie uit oppervlaktewater

  • Kies hier uw eerste talkshop.
  • Kies hier uw tweede talkshop.
Terug naar informatie  

IBP Informatie- en inspiratiesessie (ambtelijk)

8 juni 2018
9:30 - 12:30

Over IBP Informatie- en inspiratiesessie (ambtelijk)

Op 14 februari is de programmastart van het Interbestuurlijk Programma (IBP) ondertekend. In het IBP spreken het kabinet en de decentrale overheden af om een aantal maatschappelijke problemen gezamenlijk op te pakken.

De opgaven zijn van een dermate omvang dat een gezamenlijke aanpak vereist is. De realisatie van veel opgaven vindt in de regio plaats. Om de kansen in de regio gezamenlijk te verkennen, nodigt de Unie geïnteresseerde waterschappers van harte uit voor deze IBP informatie- en inspiratiesessie. Het doel van de ochtend is om elkaar te informeren, in gesprek te gaan en goede voorbeelden uit te wisselen over de verschillende thema’s van het IBP die de waterschappen raken:

– Klimaatadaptatie
– Energietransitie
– Circulaire economie: duurzaam inkopen en bouwen
– Wonen: klimaatrobuust bouwen
– Openbaar bestuur, e-overheid en financiën
– Vitaal platteland.

Elk thema wordt behandeld in een aparte sessie. Het is mogelijk om 2 sessies bij te wonen.

In de middag staat er een bestuurlijke bijeenkomst gepland. Ook bestuurders gaan samen in gesprek en wisselen voorbeelden uit over de thema’s.

Programma

9:15 Inloop
9:30 Aftrap plenaire programma
10:00 1e ronde inhoudelijke sessies
11:00 2e ronde inhoudelijke sessies
12:00 Afsluiting
12:30 Lunch

Contact

Contactpersoon : Ilona Elfferich
Email : irodenburg@uvw.nl
Telefoon : 070 351 97 45

Locatie: Muntgebouw
Datum: 08 juni 2018
Aanvang: 9:30
Einde: 12:30 (12:30 – 13:30 afsluitende lunch)

Inschrijven  

Inschrijven voor IBP Informatie- en inspiratiesessie (ambtelijk)

Terug naar informatie  

IBP Informatie- en inspiratiesessie (bestuurlijk)

8 juni 2018
13:30 - 16:30

Over IBP Informatie- en inspiratiesessie (bestuurlijk)

Op 14 februari is de programmastart van het Interbestuurlijk Programma (IBP) ondertekend. In het IBP spreken het kabinet en de decentrale overheden af om een aantal maatschappelijke problemen gezamenlijk op te pakken. De opgaven zijn van een dermate omvang dat een gezamenlijke aanpak vereist is.

De realisatie van veel opgaven vindt in de regio plaats. Om de kansen in de regio gezamenlijk te verkennen, nodigt de Unie u van harte uit voor deze IBP informatie- en inspiratiesessie. Het doel van de middag is om in gesprek te gaan en goede voorbeelden uit te wisselen over de thema’s van het IBP die de waterschappen betreffen:

– Klimaatadaptatie
– Energietransitie
– Circulaire economie: duurzaam inkopen en bouwen
– Wonen: klimaatrobuust bouwen
– Openbaar bestuur, e-overheid en financiën
– Vitaal platteland

Elk thema wordt behandeld in een aparte sessie. Het is mogelijk om 2 sessies bij te wonen.

In de ochtend staat er een ambtelijke bijeenkomst gepland, waarin medewerkers van waterschappen samen in gesprek gaan en voorbeelden uitwisselen over de thema’s.

Ook vertegenwoordigers van IPO, VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken worden voor de bijeenkomsten uitgenodigd.

Programma

12:30 Inlooplunch
13:30 Aftrap plenaire programma
14:00 1e ronde inhoudelijke sessies
15:00 2e ronde inhoudelijke sessies
16:00 Afsluiting

Contact

Contactpersoon : Ilona Elfferich
Email : irodenburg@uvw.nl
Telefoon : 070 351 97 45

Locatie: Muntgebouw
Datum: 08 juni 2018
Aanvang: 12:30
Einde: 16:30

Inschrijven  

Inschrijven voor IBP Informatie- en inspiratiesessie (bestuurlijk)

Terug naar informatie  

Bestuurdersdag 2018

11 juni 2018
10:00-16:00

Over Bestuurdersdag 2018

De Unie van Waterschappen en Wetterskip Fryslân nodigen u van harte uit voor de Bestuurdersdag 2018. Het ochtendgedeelte vindt plaats in de Grote of Jacobijnerkerk. Het programma wordt ‘s middags afgesloten in de Blokhuispoort.

Wat is de kwaliteit van ons huidige landschap en hoe verandert dat de komende jaren? Welke rol spelen de waterschappen daarin? Op 11 juni laten we ons inspireren door verschillende sprekers over dit onderwerp. En proeven we van de schoonheid van het Friese landschap en Leeuwarden als culturele hoofdstad. Ook kunt u deelnemen aan verschillende excursies, zoals u hiernaast in het programma ziet.

Wij zien u graag op 11 juni in Leeuwarden!

Programma

10.00 Ontvangst met koffie/thee
10.30 Woord van Welkom
10.45 Hans Achterhuis, filosoof
11.00 Theunis Piersma, hoogleraar Trekvogelecologie, Rijksuniversiteit Groningen
11.35 Jaring Brunia, boer met oog voor de natuur
11.50 Peter de Ruyter, landschapsarchitect
12.15 Muzikaal intermezzo
12.30 Lunch
13.30 Vertrek excursies
16.00 Afsluitende borrel

Details over het programma, parkeer- en overnachtingsmogelijkheden en de excursies vindt u hier.

Contact

Contactpersoon : Marianne Moree
Email : mmoree@uvw.nl
Telefoon :

Locatie: Grote of Jacobijnerkerk
Datum: 11 juni 2018
Aanvang: 10:00
Einde: 16:00 met aansluitende borrel

Inschrijven  

Inschrijven voor Bestuurdersdag 2018

Terug naar informatie  

Blue Deal Inspiratie- en netwerkdag

12 juni 2018
12:00 - 17:00

Over Blue Deal Inspiratie- en netwerkdag

2018 is het voorbereidingsjaar op de Blue Deal: het nieuwe samenwerkingsverband tussen de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Buitenlandse Zaken en de waterschappen. In 2018 willen we samen komen tot een programma met projecten waarmee we tot 2030 20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden wereldwijd aan schoon, voldoende en veilig water helpen. Van juni tot november loopt de verkenningsfase om tot voorstellen te komen.

Op 12 juni willen we de landen- en buitenlandcoördinatoren van de waterschappen en de deltacoördinatoren van de ministeries inspireren om aan de slag te gaan met projectvoorstellen voor partnerschappen in de Blue Deal en hen concrete handvatten meegeven voor de verkenningsfase. Collega’s die een grote rol hebben bij het maken van de voorstellen zijn uiteraard ook welkom.

Workshops
Workshop 1: Hoe schrijf ik een voorstel? – door Koen Maathuis van Wereld Waternet en Erik Zigterman van Royal HaskoningDHV

Workshop 2: Hoe meten we de impact van de Blue Deal? – door Louis Bijlmakers van waterschap De Dommel en Paul van Koppen

Workshop 3: Aan de slag met de longlist. Hoe komen waterschappen en ministeries samen tot een goede shortlist? Met deze vraag gaan we aan de slag voor een paar concrete partnerschappen op de longlist.

Aanmelden
Aanmelden kan tot 7 juni.

Programma

12:00 Netwerklunch landen- en buitenlandcoördinatoren (waterschappen) en deltacoördinatoren (ministeries)
13:00 Plenaire aftrap door Emilie Sturm (projectleider Blue Deal)
13:15 Workshopronde 1
14:00 Workshopronde 2
14:45 Pauze
15:00 Workshopronde 3
15:45 Workshopronde 4
16:30 Borrel
17:00 Einde programma

Contact

Contactpersoon : Alexandra Toor
Email : atoor@uvw.nl
Telefoon : 070 - 351 97 12

Locatie: De Observant
Datum: 12 juni 2018
Aanvang: 12:00
Einde: 17:00

Inschrijven  

Inschrijven voor Blue Deal Inspiratie- en netwerkdag

Terug naar informatie  

Welcome Back Borrel

4 september 2018
17:00-18:30

Over Welcome Back Borrel

Provincies, waterschappen en gemeenten nodigen u uit voor de editie 2018 van de ‘Welcome Back’ Borrel: een borrel van en voor de hoofdrolspelers in politiek Den Haag.

IPO, Unie van Waterschappen en VNG bieden u graag de gelegenheid om na het zomerreces, op de eerste vergaderdag van de Tweede Kamer, bij te praten met uw
collega’s, van binnen en buiten de Staten-Generaal. Onder het genot van een hapje, een drankje en live muziek luiden wij samen het nieuwe parlementaire jaar in.

Wij hopen u op 4 september te mogen verwelkomen!

Theo Bovens, IPO
Hans Oosters, Unie van Waterschappen
Jan van Zanen, VNG

Programma

Onder het genot van een hapje, een drankje en live muziek luiden wij samen het nieuwe parlementaire jaar in.

Contact

Contactpersoon : Marianne Moree
Email : mmoree@uvw.nl
Telefoon : 070 - 351 97 51

Locatie: Nieuwspoort
Datum: 04 september 2018
Aanvang: 17:00
Einde: 18:30

Inschrijven  

Inschrijven voor Welcome Back Borrel

Terug naar informatie